Право на життя і недоторканність особистості

Новини Правовий лiкбез

Уповноважений з прав людини роз’яснює норми діючого законодавства, які закріплені в ст.ст. 14, 15 Конституції ДНР, що регламентують право людини на життя і недоторканність особистості.

Базовою цінністю Донецької Народної Республіки є прихильність моделі соціальної держави, в якій визнаються, гарантуються і захищаються права і свободи людини і громадянина, відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і Конституції ДНР.

Право на життя включає в себе не тільки недопустимість посягання на життя людини. З правом на життя тісно зв’язані критерії якості життя, право на гідний рівень життя і сприятливе зовнішнє середовище, умови і порядок здійснення абортів і евтаназії, застосування примусового лікування у відношенні осіб, які страждають психічними розладами, тощо. Право на життя вимагає від держави реалізації таких позитивних зобов’язань, як міри зі зниження рівня дитячої смертності, збільшення тривалості життя, покращення якості харчування, боротьби з епідеміями (пандеміями) і т.д. Крім того, держава повинна приймати адекватні (превентивні) міри для захисту життя осіб, які знаходяться під її юрисдикцією.

Право на особисту недоторканність є системоутворюючим цивільно-правовим поняттям, яке характеризує приналежність особі інших нематеріальних благ (ст. 196 ЦК ДНР), порушення яких неможливо без порушення особистої недоторканності, тобто, порушення фізичної і (або) психічної недоторканності особи може вести до порушення як даного окремого закріпленого нематеріального блага, так і інших нематеріальних благ (життя; здоров’я; честі; недоторканності приватного життя, житла).

Забезпечення особистої недоторканості веде до забезпечення всіх інших нематеріальних благ особи. При цьому особиста недоторканість, будучи похідним поняттям від термінів «особа», «особистий», не залежить від поняття «особистість» і не визначається названою категорією.

Особиста недоторканість властива всім без винятку суб’єктам цивільного права. Слід розрізняти поняття «особиста недоторканість» і «недоторканість особистості» через їхню неоднорідність. Недоторканість особистості передбачає свої особливості правового статусу осіб, на яких поширюється цей статус (депутати, судді, прокурори і т.д.). Недоторканість особистості відноситься до публічного права, а не приватного. В свою чергу, будь-який суб’єкт цивільного права володіє особистою недоторканістю, при цьому порушити особливо встановлену (спеціальну) недоторканість особистості неможливо, не порушивши при цьому недоторканість особи як такої, тобто її особисту недоторканість.

Недоторканість особистості є комплексно правовою нормою, яка включає норми конституційного, цивільного, трудового, сімейного, адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права. Структура права на недоторканість особистості достатньо складна і складається з окремих елементів, які відповідно до загальноприйнятої класифікації можна підрозділити на наступні види:

– право-дія: безпосередньо право на недоторканість особистості, яке включає в себе гарантії того, що ніхто не вправі насильницькі обмежити свободу людини, розпоряджатися в рамках закону своїми діями, користуватися свободою пересування. Ніхто не може бути підданий арешту, утриманню під вартою інакше, як на підставі судового рішення. Підстави для арешту регламентовані кримінально-процесуальним та іншим законодавствами, які передбачають розгорнуту систему гарантій від безпідставного арешту, від порушення прав людини при арешті;

– право-вимога: право на недоторканність особистості з боку невизначеного кола осіб.

В разі порушення зазначених прав, громадяни Донецької Народної Республіки мають право на їхній захист (відновлення) в адміністративному або судовому порядку, відповідно до ст.ст. 26, 39 Конституції ДНР.

Додатково повідомляємо, що Уповноважений з прав людини розглядає скарги по рішенню або дії (бездіяльність) державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних службовців, якщо раніше заявник оскаржував ці рішення або дії (бездіяльність) в судовому або адміністративному порядку, але не згоден з рішеннями, прийнятими за його скаргою.