Статус і повноваження

Статус Уповноваженого з прав людини

1. Посада Уповноваженого з прав людини у Донецькій Народній Республіці засновується в цілях забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території Донецької Народної Республіки, запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод.

2. Засобами, зазначеними в Законі ДНР “Про Уповноваженого з прав людини в ДНР”, Уповноважений сприяє відновленню порушених прав, вдосконаленню законодавства Донецької Народної Республіки про права людини і громадянина та приведення його у відповідність із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, розвитку міжнародного співробітництва у галузі прав людини, правової освіти з питань прав і свобод людини, форм і методів їх захисту.

3. Уповноважений при здійсненні своїх повноважень незалежний і непідзвітним будь-яким державним органам та посадовим особам. Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби захисту прав і свобод людини, не відміняє і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і відновлення порушених прав і свобод.

4. У своїй діяльності Уповноважений керується Конституцією Донецької Народної Республіки, Законом ДНР “Про Уповноваженого з прав людини в ДНР” , іншими законами та нормативними правовими актами Донецької Народної Республіки, а також загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами Донецької Народної Республіки.

Основні завдання Уповноваженого

Основними завданнями Уповноваженого є сприяння:

дотримання прав і свобод людини і громадянина;
відновлення порушених прав і свобод людини і громадянина;
вдосконалення законодавства Донецької Народної Республіки;
правової освіти в галузі прав і свобод людини і громадянина, форм і методів їх захисту;
взаємодії державних органів Донецької Народної Республіки в захисті прав і свобод людини і громадянина;
розвитку та координації міжнародного співробітництва у галузі прав і свобод людини і громадянина.
Права Уповноваженого

Уповноважений має право:

1) невідкладного прийому керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території Донецької Народної Республіки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, керівниками громадських об’єднань, особами начальницького складу Збройних Сил Донецької Народної Республіки, інших військ і військових формувань, адміністрацією місць примусового тримання;

2) звертатися до суб’єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями про зміну та про доповнення законодавства Донецької Народної Республіки або про заповнення прогалин у законодавстві;

3) безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, бути присутнім на їх засіданнях;

4) на ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах, якщо це не суперечить законодавству Донецької Народної Республіки;

5) проводити самостійно в межах своїх повноважень або спільно з компетентними державними органами, посадовими особами та державними службовцями перевірку діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та посадових осіб;

6) запрошувати посадових і службових осіб, громадян Донецької Народної Республіки, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі;

7) звертатися до суду із заявою про захист прав і свобод людини і громадянина, які за станом здоров’я або з інших поважних причин не можуть цього зробити самостійно, а також брати участь у судовому процесі у випадках та порядку, встановлених законом;

8) бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим;

9) перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері;

10) направляти державним органам, органам місцевого самоврядування і посадовим особам свої зауваження і пропозиції загального характеру, що відносяться до забезпечення прав і свобод громадян, вдосконалення адміністративних процедур;

2. В разі грубого або масового порушення гарантованих Конституцією Донецької Народної Республіки прав і свобод людини і громадянина Уповноважений має право:

1) виступити з доповіддю на черговому засіданні Народної Ради;

2) звернутися в Народний Раду з пропозицією про створення парламентської комісії з розслідування фактів і обставин, що стали підставою для проведення парламентського розслідування, приймати участь у роботі зазначеної комісії.

3. Уповноважений має право звернутися в Народний Ради з пропозицією про проведення парламентських слухань по фактам порушення прав і свобод громадян, а також брати участь у проведених парламентських слуханнях.

Компетенція Уповноваженого в умовах воєнного стану

1. У разі запровадження на території Донецької Народної Республіки військового положення, Уповноважений з прав людини має право здійснювати контроль щодо дотримання прав людини та норм міжнародного права щодо цивільних осіб і військовополонених.

2. В цілях посилення гарантій державного захисту прав і свобод людини в умовах воєнного стану Уповноважений в межах своїх повноважень вживає заходів щодо:

1) виявлення порушень прав людини в ході бойових дій;

2) надання правової допомоги особам, постраждалим від бойових дій;

3) збирання інформації і реєстрацію інформації про розшукуваних осіб;

4) надання допомоги в отриманні доступу до інформації щодо ідентифікації та належного поховання останків загиблих;

5) обліку біженців, полонених і пропавших безвісти військовослужбовців і цивільного населення.

3. В умовах проведення бойових дій, введення військового або надзвичайного стану Уповноважений:

1) відповідає на звернення громадян, на підставі наявних у нього даних або направляє для їх одержання запит у відповідні органи державної влади, місцевого самоврядування, установи, організації та підприємства будь-якої форми власності;

2) створює попередні списки військовополонених і бере участь у переговорах по їх обміну;

3) координує свою діяльність з гуманітарними організаціями.